INDUSTRIHISTORIEN 

FRA VANDKRAFT TIL STÅLSAT BY

Sandflugt og oversvømmelser

Fra 1500-tallet var Nordsjælland plaget af sandflugt, og den lukkede blandt andet for Arresøs naturlige afløb. For at forhindre oversvømmelser blev der derfor mellem 1717 og 1719 gravet en kanal mellem søen og Roskilde Fjord.

Agater til modeherrer

Kanalen var et værn mod oversvømmelser, men det viste sig, at den også kunne drive en stribe vandmøller. I 1728 blev der således på kong Frederik 4.s foranledning anlagt en vanddreven agatslibemølle tæt på det nuværende Arresødal. Et par stenslibere blev hentet fra Tyskland. Råvarerne kom fra Norge. Agaterne blev forarbejdet til fx smykker, etuier, snusdåser og pyntesten til spadserestokke – obligatoriske accessories for datidens modeherrer. Sliberiet blev nedlagt i 1746, men genopstod uden større succes for en periode i 1760’erne.

FRANSKE KANONSMED

Efter lukningen af agatsliberiet i 1746 var staten stadig opmærksom på mulighederne for at anvende kanalens vandkraft, og i 1751 blev den franske kanonsmed Etienne Jandin Peyrembert inviteret til stedet. Det forlød, at han med held havde fremstillet smedede kanoner. Disse mentes at have to fordele frem for de støbte: For det første krævede de mindre jern at fremstille og var dermed billigere. For det andet vejede de mindre og var derfor nemmere at transportere. Der blev indrettet smede- hammer- og boreværk m.m. til franskmanden. Dog lykkedes det ham aldrig at frembringe en kanon, som kunne holde til brug!

Frederiks Værk

I 1756 mistede staten tålmodigheden med Peyrembert, og samme år overdrog Frederik 5. virksomheden til Etatsråd Just Fabritius og Kancelliråd Johan Frederik Classen, mod at de herrer anlagde et krudtværk. Sammen med kanonsmedjen overtog de boremestersvend Lorenz Juncker, der sad inde med den fornødne ekspertise til at kunne anlægge et kanonstøberi. Få år efter blev det nye industrikompleks opkaldt efter kongen og fik navnet Frederiks Værk. Omkring værket opstod lidt efter lidt en by med arbejdere, håndværkere og et vist handelsliv. Ikke desto mindre understreger den gamle skrivemåde, at byens udgangspunkt netop var en virksomhed – et værk.

Et militærindustrielt kompleks

For staten var der både økonomiske og militære interesser i oprettelsen af Frederiks Værk. Landet havde problemer med betalingsbalancen, og man fandt at national selvforsyning var løsningen. Samtidig ønskedes en stabil forsyning af krigsmateriel, så Frederiks Værk blev om noget et militærindustrielt kompleks. Classen og Fabritius forpligtede sig til at levere bestemte mængder af krigsmateriel til den danske stat, men kunne derudover producere til eksport. Dette fik blandt andet betydning i værkets første år, hvor den preussiske syvårskrig 1756-63 betød god efterspørgsel af krigsmateriel fra Frederiks Værk. Krudt og kugler blev desuden brugt som gaver fra den danske stat til lande som Tunis, Algier og Marokko, mod at disse lande undlod at plyndre danske skibe langs deres kyster.


Alsidighed i produktionen

Krudtværket og kanonstøberiet var de absolutte hovedindustrier på Frederiks Værk, men etablissementet omfattede desuden et teglværk, kunstsmedje, sølvraffinaderi, nagelsmedje, reberbane, sabel- og knivfabrik, landbrugsmaskinfabrik og garveri. Dertil kom en lang række håndværksprægede værksteder, samt et kobbervalseværk der forpagtede sig ind på værket.

FREDERIKSVÆRKSKE KANONER

Kanoner, krudt og kugler er selve omdrejningspunktet i Frederiksværks ældre historie. Frederiks Værk blev skabt med det formål at forsyne den danske hær og flåde med tungt skyts og ammunition. Gjethuset, arbejderboligerne, Trækulsbrænderiet og Svovl- og Salpetermagasinet er heldigvis stadigvæk den dag i dag bevaret, og står som tydelige markører i bybilledet og påminder os om det liv, der har udfoldet sig dengang i 1700-tallet.

Prøven
Husene er ikke det eneste, der holder fortællingen levende. Rundt omkring i byen støder vi på nogle af de bronzekanoner, der blev støbt på Frederiks Værk i perioden fra 1757 til 1833, hvor produktionen ophørte. En af disse har en ganske særlig historie. Det drejer sig om den kanon, der findes i nichen på Arsenalets gavl, og hvorpå der er anbragt Wiedewelts portrætbuste af generalmajor Classen - ophavsmanden til hele etablissementet. Kanonen bærer navnet "Prøven", fordi den blev kvalitetstestet i en hård konkurrence med kanoner fra Gjethuset i København den 6. april 1759. Den udholdt 375 skud, affyret i hurtig rækkefølge - en præstation der overbeviste kongen om Frederiksværk-kanonernes duelighed og styrke. Classen har uden tvivl selv spillet en aktiv rolle i selve produktudviklingen. Selve bronzen var endda sammensat efter hans egen opskrift.

Ser man nærmere på kanonernes detaljer, er det et særligt kendetegn for de Frederiksværkske kanoner, at de er prydet med to elefanthoveder, hvoraf snablerne fungerer som to hanke. Oprindelig var de udformet som delfiner, men i 1700-tallet blev de skiftet ud med elefanter. Det gjorde de med en hentydning til Danmarks ældste fornemmeste kongelige ridderorden, Elefantordenen, men også til det faktum at elefanten stod for styrke, udholdenhed og kraft. Hankene brugtes udelukkende til med kran og tovværk, at løfte de tonstunge kanoner.

Der nåede at blive støbt over 2000 kanoner i Gjethuset foruden morterer, haubitzere o.a. materiel. En del af dem blev bestilt for at kunne sendes som gaver til de såkaldte barbareskstater i Nordafrika - erkendtligheder der skulle få algierske og marokkanske sørøvere til at holde sig fra de danske skibe, der færdedes på Middelhavet. Ellers var kanonerne selvfølgelig til krigsbrug. Under tiden blev de taget som krigsbytte. Nogle blev sendt til forterne i de danske kolonier - fx De Vestindiske Øer eller Guldkysten. Resultatet er, at der stadigvæk den dag i dag findes Frederiksværk-kanoner i mange fjerne dele af verden. Vi kan konstatere, at kanonerne er med at at sætte Frederiksværk på verdenskortet.

NYE EJERE, NYE ARBEJDERE

Nye tider

Værkets ejerforhold skiftede, men med Classen som dominerende figur frem til hans død i 1792. I Classens tid var der typisk mellem 200 og 300 ansatte på værket foruden 20-25 udkommanderede soldater, der tog sig af bevogtningsopgaver. Blandt de ansatte var flere udlændinge. Fra agatsliberiets tid havde det været nødvendigt at hente specialister i udlandet, og det behov fortsatte langt op i værkets historie.

Skiftende ejere og deling af værket

Efter Classens død blev værket overtaget af kongemagten. Selvom der efter 1814 var tilløb til en privatisering af værkets industrier, blev en sådan først gennemført efter 1856. For krudtværket gjaldt, at det forblev på statens hænder og var i drift indtil 1965. Produktionen af jagtpatroner fortsatte endda i Frederiksværk helt op i 1990’erne.

Kedler, pander og dampkraft

Kanonstøberiet var allerede i 1830’erne gået bort fra at producere krigsmateriel. I stedet for blev det mere fredelige varer som kakkelovne, gryder, kedler, stegepander, æbleskivepander og kagejern, der udgjorde hovedproduktionen. Ved privatiseringen af værket i 1856 blev støberiet købt af Anker Heegaard, der hurtigt efter installerede en dampmaskine som supplement til den ustabile vandkraft.

HEEGAARD OG JERNSTØBERIET

I forbindelse med krigen i 1864 fik støberiet igen militære ordrer. Gammelt krigsmateriel blev moderniseret, og der produceredes kugler, bomber, granater og kanonlavetter i stor stil. På det tidspunkt var industrialiseringen af Danmark godt begyndt, og med den opstod der efterspørgsel efter støbegods til lokomobiler, dampmaskiner og dampgryder. Også det kunne leveres af Anker Heegaard. For at fremme sin virksomhed tog Heegaard initiativ til anlægge en havn i Frederiksværk. Den stod klar til indvielse i 1866.

Liv og død for Salamanderen

I 1927 blev støberiet en del af De Forenede Jernstøberier (DFJ), og nogle år senere byggede man en ny fabrik på havnen. De andre støberier under DFJ bukkede efterhånden under, og fra 1944 var kun Anker Heegaard tilbage. Centralvarmekedler og elektrogas-artikler udgjorde efter krigen hovedparten af produktionen. Salamanderen er i mytologien knyttet til ilden. Det lille dyr prydede lågen på de mange tusinde kedler, der blev fremstillet på DFJ og gav dem deres kaldenavn. Fra 1970’erne betød overgang fra centralvarme til fjernvarme og hård konkurrence fra Holland på husholdningsartikler vanskelige tider for fabrikken. I 1990’erne lukkede DFJ som den sidste af de virksomheder i Frederiksværk, der kunne føre sin historie tilbage til grundlæggelsen af værket i 1756.

Kobbervalseværket

Af de mindre virksomheder, der var en del af værket, er kobbervalseværket det bedst kendte. Det blev grundlaget i 1805 af englænderen Th. English. Produktionen bestod fortrinsvis af kobberplader til forhudning af skibe samt plader til Den kongelige Mønt. Kobbervalseværket var tidligt opmærksom på den nye teknologis muligheder og fik installeret sin første dampmaskine i 1829. Året efter var der 35 ansatte, som producerede kobberplader på 5 par valser.

I 1890 blev der anskaffet en ny og større dampmaskine og indlagt elektrisk lys, men fabrikken blev alligevel overhalet af ny teknologi og indlemmet i konkurrenten Nordisk Kabel og Tråd i 1907. Virksomheden blev herefter flyttet til København. Grundlæggerens privatbolig, Skjoldborg med sin gamle æblehave, er det eneste tilbageværende element i Frederiksværks bybillede af det engang så markante anlæg.

STÅLVALSEVÆRKET

Det Danske Staalvalseværk A/S blev, som den yngste af byens store virksomheder, stiftet i sommeren 1940. Staten indskød halvdelen af aktiekapitalen, mens private investorer stod for resten. Værket skulle producere profiljern til byggebranchen og stålplader til værftsindustrien af dansk skrot tilsat råjern.

Overraskende paralleller

Stålvalseværkets historie har visse paralleller til Classens industrielle kompleks, som blev grundlagt i 1756. Kanalen var en væsentlig grund til at placere Stålvalseværket i Frederiksværk - ikke på grund af vandkraften, men fordi der krævedes store mængder af fersk kølevand i produktionen. Et andet fællestræk var hensynet til betalingsbalancen og den nationale selvforsyning.  Tidligere havde man eksporteret skrot for billige penge og importeret forarbejdet stål til høje priser. Der var med andre ord en økonomisk fordel ved at producere stålet i Danmark, samtidig med at forsyningen til værftsindustrien blev sikret. Endelig måtte man også denne gang indhente eksperter fra udlandet for at bygge virksomheden op.

Kontinuitet på Stålvalseværket

Etableringen af Stålvalseværket medførte en kolossal vækst i Frederiksværk - fra 2.200 indbyggere i 1940 til omkring 18.000 i 1990’erne. Kun en mindre del af væksten kan tilskrives kommunesammenlægningen i 1970. Derimod betød det voksende behov for arbejdskraft, at man var nødt til at tiltrække et stort antal ufaglærte gæstearbejdere fra udlandet. I 1965 udvides værket med en afdeling for kontinuerlig fremstilling af stålprofiler, det såkaldte Kontiværk. Efterfølgende tilføjedes desuden et elektrostålværk, hvorved virksomheden i praksis kom til at bestå af tre forskellige, men dog forbundne enheder. Sammenlagt består den af over 200.000 m2 under tag, 11 km jernbane og egen havn, hvilket er voldsomme størrelser set i forhold til byen i øvrigt. 1980’erne og 90’erne blev turbulente årtier for værket, som gik konkurs i 2002. Det fik ved den anledning betydning, at virksomheden bestod af tre dele, idet disse ved rekonstruktionen fik hver sin udenlandske ejer.

Stålsat by - stærk identitet

I Frederiksværk, og i Halsnæs Kommune generelt, har næsten alle og enhver en far, en onkel, en kusine eller i det mindste en bekendt eller nabo, der enten har været eller endnu er ansat på Stålvalseværket. Bevidstheden, erindringen og den lokale identitet, der knytter sig til den store, ildspyende, dumptlydende kollods, udstrakt i fjorden, er nærværende for alle. Fremtiden vil vide, at der heraf og af den 250 årige historie, der gik forud, udspringer både kraft og stålsat vilje til at bringe arven konstruktivt videre. Frederiksværk er en Stålsat By.